KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Nabídka služeb

EXPERTNÍ A KONZULTAČNÍ ČINNOST

 • zpracování odborných studií a posudků v oblasti mostního stavitelství i pozemních a inženýrských staveb, nezávislé posudky a kontrola projektové dokumentace a statických výpočtů,
 • posudky a konzultace v oblasti požární bezpečnosti staveb
 • výkon supervize při přípravě či realizaci staveb,
 • hodnocení konstrukcí z hlediska LCC a LCA.
 • znalecké posudky v oblasti ocelových, dřevěných, spřažených i železobetonových konstrukcí a mostů

EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOST

 • zatěžovací zkoušky mostů – statické, dynamické, provádění modální analýzy, včetně návrhu zkoušek a vyhodnocení,
 • dlouhodobé statické i dynamické monitorování mostů a konstrukcí – návrh koncepce, sběr dat a vyhodnocení,
 • materiálové zkoušky oceli, betonu i jiných materiálů, provedení tahových zkoušek oceli (zkušební stroje 100 a 250 kN)
 • laboratorní i in-situ měření stavebních konstrukcí klasickými technologiemi, bezkontaktní měření deformací a přetvoření systémem digitální korelace obrazu VIC-3D,
 • NDT diagnostické měření metodami MMM (magnetic memory method), UT (ultrazvuk), ET (vířivé proudy)
 • návrh, provedení a vyhodnocení komplexních experimentů a experimentálního vývoje v oblasti mostů.

NUMERICKÉ ANALÝZY

 • statické posudky a analýzy, včetně dynamických výpočtů,
 • přepočty zatížitelnosti silničních a železničních mostů a lávek – hodnocení existujících konstrukcí,
 • posudky interakce most – kolej,
 • komplexní geometricky a materiálově nelineární numerické simulace ocelových, dřevěných, spřažených i železobetonových konstrukcí a mostů.

DIAGNOSTICKÉ PRŮZKUMY MOSTŮ

 • provádění hlavních, mimořádných a běžných prohlídek mostů,
 • diagnostické průzkumy ocelových mostů – materiálové průzkumy, tvrdoměrné zkoušky, korozní průzkumy, odtrhové zkoušky,
 • diagnostické průzkumy železobetonových a předpjatých mostů, včetně materiálových zkoušek betonu, detekce výztuže, endoskopické prohlídky vnitřních prostor.
 • diagnostické průzkumy ocelových, spřažených i železobetonových a předpjatých konstrukcí pozemních staveb

PRACOVNÍCI KATEDRY JSOU DRŽITELI ŘADY OPRÁVNĚNÍ A KVALIFIKACÍ

 • autorizace v oboru mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb,
 • oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací,
 • osvědčení k výkonu běžných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací,
 • oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací – provádění diagnostického průzkumu silničních objektů a zatěžovacích zkoušek mostů,
 • kvalifikace mezinárodní svářečský inženýr (IWE), evropský svářečský inženýr (EWE),
 • profesní kvalifikace Projektant lešení,

profesní kvalifikace Instruktor lešenářské techniky.