KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Řešené projekty

Pozemní radarová interferometrie pro zajištění kritické energetické infrastruktury ČR

Řešitel: prof. Ryjáček a kol.

Realizovaný projekt v rámci OP PIK
ČVUT v Praze, Fakulta Stavební v roli partnera realizuje společně se společností Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o. projekt z Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost.

Projekt je spolufinancován z finančních zdrojů Evropské unie.

Program APLIKACE
Název projektu: Pozemní radarová interferometrie pro zajištění kritické energetické infrastruktury ČR
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020002

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj technologie velmi přesného měření deformací pomocí radarové interferometrie pro monitoring a asset management příhradových konstrukcí zejména stožárů ZVN a VVN s integrací do cloudových nebo interních GIS/CAD řešení. Výsledné řešení bude připravováno pro využití na národní a nadnárodní úrovni. Výsledek bude uplatňován ve všech třech zmíněných oblastech přístupu k infrastruktuře od jejího navrhování, přes stavbu až po provozu a údržbu tak, aby byla uplatněna pravidla pro zavádění teorie BIM dle teorie Průmysl 4.0.
Výsledkem projektu bude ověřená technologie měření deformací příhradových stožárů, software pro řešení monitoringu konstrukcí příhradových stožárů, prototyp IoT snímače pro dálkové vyhodnocení poměrného přetvoření nebo zrychlení konstrukce pro detekci poškození, ověřená technologie obsahující software pro asset management stožárů ZVN/VVN sledovaných prototypů a prototyp koutového odražeče pro vzdálené osazení.

Projekt: Experimentální plošiny GSI FAIR Darmstadt

Řešitel: J. Dolejš a kol.

Datum řešení: 03/2022–04/2023

  • Společný projekt ČVUT (FS + FSv), ÚJF AVČR Řež a GSI FAIR (Německo)
  • Návrh a statický výpočet nosných konstrukcí se zohledněním účinků zemětřesení

Anotace:

Předmětem návrhu byla dvouúrovňová ocelová plošina, na které jsou umístěny těžké, pohyblivé stroje a technologie se speciálními požadavky (dynamické namáhání, zemětřesení, atypické podmínky montáže). Montáž plošiny byla dokončena v květnu 2023, instalace masívních železobetonových panelů a technologií bude probíhat více než 1 rok.


Projekt: Pokročilá metodika pro statické modelování konstrukcí systémových lešení

Řešitelé: P. Ornstová, J. Dolejš                      

Poskytovatel:                        Technologická agentura České republiky

Doba řešení:                         05/2020 – 04/2022

Anotace:

Projekt se zabývá problematikou prostorového modelování fasádního rámového lešení, přičemž hlavní důraz je kladen na vytvoření metodiky pro modelování podlahových dílců. Právě chování podlahových dílců je značně nelineární a jejich modelování představuje největší obtíže pro vytvoření funkčního prostorového modelu lešení. V rámci projektu proběhly laboratorní experimenty na standardní základní sestavě lešení typu SPRINT složené ze dvou polí. Dále byly vytvořeny rovinné modely podlah lešení, které byly validovány podle hodnot získaných z experimentů. Následně byly navrženy tuhosti lešení ve vodorovném směru (kolmo k fasádě a rovnoběžné s fasádou), které lze použít v plném prostorovém prutovém modelu lešení.

Obr. 1: Zkouška kolmo k fasádě, 3 kN.   

   Obr. 2: Záznam měření posunů na středním rámu.

Řešené projekty – Eliášová

GAČR No. 18-10907S „Mechanical characteristics of polymer adhesive joints in civil engineering applications considering environmental effects and ageing“  2018-2020

  • An effectiveness, load-bearing capacity and safety of adhesive joints are influenced by quality, integrity and durability of adhesive bonds between adhesive and substrate. Project „Mechanical characteristics of polymer adhesive joints in civil engineering applications considering environmental effects and ageing” was focused on assessment of environmental ageing resistance of two adhesives to various metal substrates often used in civil engineering with the objectives to contribute to understanding and quantification of the ageing process of the structural adhesive joints. The prediction of mechanical properties of a joint under exposure to a certain environment is a complicated task due to the mutual interaction of various degrading effects, such as temperature, UV-radiation, moisture.

Test set-up

Stress-strain diagram for Silane Terminated Polymer and aluminum substrates

GAČR No. 14-17950S „Composite action between glass panes connected by polymer interlayer“ 2014 – 2016

Goal of the project “Composite action between glass panes connected by polymer interlayers” is to determine and verify shear transfer coefficient, which defines the ratio of composite action of laminated glass under different conditions including material ageing. Laminated glass is nowadays frequently used also for load bearing glass elements whose design is based on the ultimate states, i.e. on the verification of the stress. From this point of view, it is important to know the real stress redistribution in laminated glass plates, which are connected by transparent polymeric foils. Material properties of interlayers are time and temperature dependent. It means that under high temperature laminated glass is without any composite action because polymer materials are not able to transfer shear forces, shear modulus will be close to zero. On the contrary, temperature under 20°C leads to the hardening of material and to the higher values of shear modulus. Second crucial factor influenced shear modulus is load duration because creeping of polymer interlayer can be observed under long term load. Safety design of such kind of glass panes doesn’t take into the account composite action except wind load. It leads to the conservative but uneconomical design. Obtained results of solved project significantly contribute to better design of load bearing structural glass elements.

Representative stress-strain curves for PVB interlayer Trosifol BG R20

Representative stress-strain curves for PVB interlayer Trosifol ExtraStrong

Název: Spoje tenkostěnných rámů

Poskytovatel: Capital Steel Building

Datum řešení: 2022-2023

Anotace: Výpočetní software vyvíjený autorem je využíván firmou CSB, která zrealizovala kolem 15000 budov za posledních 17 let. Software implementuje několik standartů a je rozšiřován s ohledem na současné znalosti. Znalost odezvy spojů je klíčovým faktorem při analýze portálových rámů. Projekt má za úkol experimentálně vyšetřit odezvu rámu a implementovat řešení v komerčním software.

Název: Softwarový nástroj pro portálové rámy

Poskytovatel: Promstal

Datum řešení: 2021-2022

Anotace: Implementace software na míru výrobci s využitím SAF modulu ve SCIa Engineering. Software implementuje konstrukci portálové haly s vuužitím působení obvodového pláště. Odezva opláštěné konstrukce byla zkoumána experimentálně v arealu firmy Promstal.