KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Bakalářské studium

134YTSK

Tenkostěnné a spřažené konstrukce

Garant předmětu:
Michal Jandera
Přednášející:
Michal Jandera
Cvičící:
Michal Jandera
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Cílem předmětu je prohloubení znalostí v oblasti analýzy a návrhu ocelových štíhlých průřezů a prutů vystavených ztrátě stability. Zejména pak ocelovým za studena tvarovaným profilům a specifikům jejich návrhu. Dále předmět rozšiřuje znalosti ocelobetonových konstrukcí zejména o navrhování ocelobetonových sloupů. Poslední část předmětu je věnována využití numerických metod lineární stability pro navrhování štíhlých ocelových prutů a prutových soustav.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Stabilita stěn, průřezy třídy 4.

Tenkostěnné za studena tvarované profily. Výroba, návrh prvků dle Eurokódu.

Prvky a konstrukce z tenkostěnných za studena tvarovaných profilů. Vaznice, paždíky, plošné profily. Lehké skelety. Přípoje tenkostěnných profilů.

Spřažené ocelobetonové desky. Ocelobetonové spojité nosníky a sloupy.

Stabilita prutů a prutových soustav.

Osnova cvičení:

Nosník se stojinou 4.třídy vystavený ztrátě stability za ohybu.

Tlačený prut za studena tvarovaného průřezu C.

Stanovení max. zatížení trapézového plechu přes více polí

Ocelobetonový obetonovaný resp. částečně obetonovaný sloup

Určení vzpěrných délek prutové konstrukce s využitím stabilitního řešení.

Cíle studia:

Schopnost aplikace znalostí v oblasti navrhování ocelových tenkostěnných a ocelobetonových konstrukcí.

Studijní materiály:

! Studnička: Ocelobetonové spřažené konstrukce, ČVUT v Praze, 2009, 152 s. (ISBN: 978-80-01-04298-4)

! Studnička: Ocelové konstrukce 10: tenkostěnné profily. Vydavatelství ČVUT v Praze, 2. vyd., 2002, 129 s. (ISBN: 80-01-02018-5)

? Dubina, Ungureanu, Landolfo: Design of Cold-formed Steel Structures: Eurocode 3: Design of Steel Structures. Part 1-3 – Design of Cold-formed Steel Structures, ECCS, 2012, 654 s. (ISBN: 9783433029794)

? Johnson: Composite Structures of Steel and Concrete: Beams, Slabs, Columns, and Frames for Buildings, Wiley, 2008, 248 s. (ISBN: 978-1-405-16839-7)

? Nethercot: Composite Constructions, Spon Press – Taylor and Francis, 2003, 236 s. (ISBN: 0-415-24662-8)

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-228

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A228
místnost TH:A-228

10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A228
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
www:

Pomůcky k předmětu naleznete v download.

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K134:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu). V rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K134 mají studenti povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Celková neúčast nesmí překročit 25 % doby výuky s výjimkou přednášek. Více nepřítomnosti může povolit vedoucí katedry na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.