KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Bakalářské studium

134OCM1

Ocelové mosty 1

Předmět 134OCM1 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 134OK01

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět pojednává o základech navrhování ocelových a spřažených ocelobetonových mostů.

Požadavky:

134NNKO

Osnova přednášek:

– Základní pojmy, zásady navrhování.

– Mostní svršek a mostovka.

– Mostní vybavení, ložiska, mostní závěry.

– Plnostěnné ocelové trámové mosty.

– Ocelobetonové trámové mosty.

– Příhradové trámové mosty.

– Prostorové působení mostních konstrukcí.

– Nosníkové rošty. Šikmé mosty. Mosty v oblouku.

– Rámové mosty.

– Obloukové mosty.

– Zavěšené mosty.

– Visuté mosty.

– Navrhování lávek pro pěší.

Osnova cvičení:

Návrh ocelového spřaženého silničního mostu:

. Návrh dispozice mostu.

. Zatížení mostu

. Posouzení nosné konstrukce

. Výkresy

Cíle studia:

Získání základních znalostí o druzích mostů a jejich hlavních konstrukčních částech a jejich navrhování

Studijní materiály:

!Rotter T., Studnička J.: Ocelové konstrukce 30-Ocelové mosty. 2001, Vyd. ČVUT, Praha, ISBN 80-01-03410-0

!Studnička, J.; Rotter, T.: Navrhování ocelových a ocelobetonových mostů podle evropských norem

Ostrava: Česká asociace ocelových konstrukcí (ČAOK), 2010. ISBN 978-80-904535-1-7.

?Chen W., Duan L.: Bridge Engineering Handbook. 2000, CRC Press, Washington D.C., ISBN 9781420049596

?Lebet, J.P., Manfred, A.H.: Steel bridges, 2013. EPFL Press, ISBN 9781466572966

?Parke, G., Hewson, N: ICE Manual of bridge engineering.2008. Thomas Telford Limited, ISBN: 978-0727734525

:Kvočák, V., Vičan, J.: Kovové mosty I, 2015, Technická univerzita v Košiciach, bez ISBN

Poznámka:
Další informace:
http://people.fsv.cvut.cz/~ryjacpav/om1.htm
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
www:

Pomůcky k předmětu naleznete v download.

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K134:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu). V rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K134 mají studenti povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Celková neúčast nesmí překročit 25 % doby výuky s výjimkou přednášek. Více nepřítomnosti může povolit vedoucí katedry na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.